KVKK Aydınlatma Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

24.03.2016 Tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan Yönetmelikler ile en temel hak ve özgürlüklerden olan özel hayatın gizliliğine yönelik olarak kişisel verilerin korunması konusu yasal güvence altına alınmıştır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Yunus Varlık Yönetim Şirketi olarak, bu yazı ile Siz kıymetli müşterilerimizi şirketimizde bulunan kişisel verilerinizin güvenliği amacı doğrultusunda, en açık ve şeffaf şekilde bilgilendirmekteyiz. Bilgilendirme özet niteliğindedir. Detaylı bilgi için Şirketimizle görüşebilirsiniz. Bilinmesini isteriz ki; şirketimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin korunması, en az şirket verilerimizin korunması düzeyinde önemli ve dikkat gösterilen bir konudur. Tüm personelimiz bu hususta periyodik olarak eğitim alan, konunun önemine haiz, deneyimli personeldir.

Yunus Varlık Yönetim Şirketi KVKK uyarınca Veri Sorumlusudur. Ancak yasal mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi elde edebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek kısaca işleyip aktarabilecektir.

İşleme: Ancak kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde idari, insan kaynakları, pazarlama, takip ve tahsilata yönelik şirket faaliyetlerine yönelik olarak veriler işlenebilecektir.

Aktarma: Ancak kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen çerçeve ile sınırlı kalmak kaydı ile yukarıda işlenen kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
Bununla birlikte; her iki durumda da ( işleme ve aktarma ) şirketimizin varlık yönetim şirketi olması ve “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik“ in 11. maddesinde belirlenen faaliyet alanı kapsamındaki işlemleri gereği müşteri, borçlu, kefiller ve diğer ilgililere ilişkin bilgileri banka, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, diğer mali kurumlar ve kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinden almakta, alınan bilgilere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların müşteri/borçlu/kefiller ve diğer ilgililerden açık rızalarının önceden alınmış olduğu hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu bilgiler; şirketimizde ilgili kurumlar ile yapılan Sözleşmeler çerçevesinde ve Şirketimiz Bilgi Güvenliği kapsamında muhafaza edilmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizin şirketimize ad, soyad, T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası, iletişim bilgileri ve açık talebinizi içerir bir dilekçe ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Talepleriniz alındıktan en kısa süre içerisinde değerlendirilerek, sonuçlandırılacaktır. Şirketimiz; talebiniz ile oluşabilecek hususlar ile ilgili tüm kanuni haklarını saklı tutar.